Tips voor het slim werken met SPSS

IBM SPSS Statistics of kortweg SPSS is zoals de meeste computerprogramma’s door de jaren heen steeds gebruiksvriendelijker geworden. Maar hoe gebruiksvriendelijk ook, het blijft een programma met buitengewoon veel mogelijkheden. Je ziet dikwijls door de bomen het bos niet meer. Dat geldt niet alleen voor de uitgebreidheid en complexiteit van de verschillende statistische technieken, maar ook voor het werken in het algemeen met dit programma voor het beheren en analyseren van grote hoeveelheden gegevens. Hier volgen enige tips die weinig met statistiek hebben te maken maar alles met het productief of slim werken met SPSS in het algemeen. De tips zijn in de eerste plaats ook bedoeld voor SPSS-gebruikers in de praktijk van bijvoorbeeld beleidsonderzoek en marktonderzoek die veel of regelmatig met het programma werken. De tips hebben alleen betrekking op het werken met de grafische Windows-interface van menu’s, gereedschapsknoppen en dialoogvensters rechtstreeks in de verschillende schermen of vensters van SPSS (datavenster, uitvoervenster, en syntaxvenster). Met deze tips wordt het werken met SPSS telkens net iets makkelijker, sneller en plezieriger. De belangrijkste en slimste tip blijft natuurlijk dat je niet alles uitsluitend met die grafische interface doet, maar dat je daarnaast optimaal gebruik maakt van SPSS Syntax. Dit artikel is bedoeld als werk in uitvoering en zal uitgebreid worden of gewijzigd als daar aanleiding toe is. Misschien weet je zelf ook nog wel een goede tip. Laat het weten.

Continue reading “Tips voor het slim werken met SPSS”

Leer echt goed werken met SPSS met onze handleiding voor SPSS Syntax

Echt goed werken met SPSS leer je alleen door gebruik te maken de commandotaal SPSS Syntax. Om daar een bijdrage aan te leveren, presenteert deDataAnalist.nl heden een uitgebreide handleiding in de commandotaal SPSS Syntax. De handleiding is bedoeld voor iedereen die daadwerkelijk productief en professioneel wil leren werken met SPSS de wereldwijd al decennia veelgebruikte software voor het het beheren en analyseren van en rapporteren over grote hoeveelheden doorgaans overwegend getalsmatige gegevens.

De handleiding richt zich specifiek op gebruikers die al kortere of langere tijd met SPSS werken en nog niet bekend zijn met de commandotaal SPSS Syntax of die er al wel mee werken en geïnteresseerd zijn in tips om het een en ander te verbeteren.

Deze handleiding kan nuttig zijn voor iedereen die met SPSS werkt, maar is vooral geschreven vanuit de invalshoek van de praktijk van beleidsgerichte onderzoekers en data-analisten die zoals deze schrijver veel werken met enquêtegegevens en officiële statistieken (bijv. van CBS of Eurostat) en andere administratieve gegevens en open data.

Lees alles in: SPSS Syntax: Een handleiding voor het productief en professioneel werken met SPSS

Herman Braat

We zijn begonnen

Schacht-XII-Zollverein

Vandaag 9 mei 2016 start de volledig vernieuwde web­site deDataanalist.nl web­site voor kennis­werkers die met data werken om de wereld beter te begrijpen.

Bij het ont­wikkelen van deze nieuwe site is er alles aan gedaan deze zo respon­sief of mobiel­vriende­lijk mogelijk te maken. Het streven is dat teksten ook goed leesbaar zijn op het kleine scherm van de smartphone. Bij data­visualisa­ties beginnen we daar in en uit principe meestal niet eens aan. Het streven bij datavisualisaties is dat deze er goed uitzien op schermen vanaf 6-7 inch ofwel tablets en grotere apparaten.

Op dit moment is deDataanalist.nl een inhoude­lijk nog bijna lege site. Afgezien van wat artikelen en visualisa­ties af­komstig van de oude web­site, staat er op dit moment nog niet veel in de coulissen. Maar de voorbije weken is zo veel werk besteed aan het ontwikke­len van een nieuwe structuur en vorm­geving voor de nieuwe site dat we niet langer wachten en gewoon starten. Het streven is dat er aan het eind van deze maand mei 2016 een site is die er dan niet meer alleen nieuw uitziet, maar dat er dan ook al vooruit­gang zal zijn gemaakt met de inhoudelijke bijdragen waarvoor er al wel veel ideeën zijn.

We zijn begonnen en vragen uiter­aard veront­schuldig­ingen voor de onvermijde­lijke kinder­ziekten.

Herman Braat